Ενημέρωση για επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης για εργαζόμενους, εποχιακά εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους και επιχειρηματίες στον τομέα του Τουρισμού

24 March 2015
  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία

Ανακοίνωση –Ενημέρωση για επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης για εργαζόμενους, εποχιακά εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενος και επιχειρηματίες στον τομέα του Τουρισμού
Στο πλαίσιο διενέργειας διεθνούς διαγωνισμού με στόχο την υλοποίηση των πράξεων 1)«Δράσεις κατάρτισης ανθρωπίνου δυναμικού σε θέματα τουρισμού στις 8 περιφέρειες σύγκλισης» και 2) «Δράσεις κατάρτισης ανθρωπίνου δυναμικού σε θέματα τουρισμού στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου», όπως αυτή προκηρύχθηκε από τη Διεύθυνση Τουριστικών Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισμού, κατακυρώθηκε -με την υπ΄αριθμόν 21356/14-10-2014 (ΑΔΑ: 7ΓΗΙΟΟ-9ΟΧ) κατακυρωτική Υπουργική Απόφαση- στο ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ ως ανάδοχο φορέα η υλοποίηση δύο προγραμμάτων στην Πρέβεζα, με τίτλο «ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ» και «ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» .
Πληροφορίες του προγράμματος
Τα προγράμματα απευθύνονται σε 20 απόφοιτους Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο πρόγραμμα «ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ» και σε 20 απόφοιτους Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο πρόγραμμα «ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» , οι οποίοι είναι εργαζόμενοι, εποχιακά εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι και επιχειρηματίες στον τομέα του Τουρισμού, για τους οποίους υπάρχει συνάφεια της λαμβανόμενης κατάρτισης με το αντικείμενο εργασίας τους ή με ενδεχόμενα νέα καθήκοντά τους στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης της επιχείρησης ή στο πλαίσιο αλλαγής – εξέλιξης επαγγελματικής δραστηριότητας.
Η διάρκεια του κάθε προγράμματος είναι συνολικά 120 ώρες από τις οποίες οι 84 ώρες αφορούν τη θεωρητική κατάρτιση και οι 36 ώρες την πρακτική άσκηση σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.
Οι ωφελούμενοι δικαιούνται εκπαιδευτικού επιδόµατος 6,00 ευρώ µικτό για κάθε εκτός ωραρίου ώρα κατάρτισης, το οποίο, εφόσον αποτελεί εισόδημα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκειται σε φόρο εισοδήματος.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν σχετική Βεβαίωση Παρακολούθησης του Προγράμματος και Συστατική επιστολή από την επιχείρηση που θα γίνει η πρακτική άσκηση.
Επίσης το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
• επαγγελματική ενίσχυση των καταρτιζομένων
• σύνδεση – συνάφεια του προγράμματος με τις τάσεις και τις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας
• οικοδόμηση βιωματικής γνώσης και εμπειρίας σχετικής με τα επαγγελματικά καθήκοντα, τους ρόλους και τις δραστηριότητες
• αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρωπίνου δυναμικού που δραστηριοποιείται στο χώρο του τουρισμού στη βάση της δια βίου μάθησης.

 

Ημερομηνίες:
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 26 Μαρτίου έως 3 Απριλίου .

Ημερομηνίες:
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 26 Μαρτίου έως 3 Απριλίου .

Οδηγίες συμμετοχής στο πρόγραμμα
Στην περίπτωση που επιθυμείτε τη συμμετοχή σας στο παραπάνω πρόγραμμα παρακαλούμε να υποβάλλετε την αίτηση σας στο ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ Ηπείρου: Μακρυόλουτσα 48100 Πρέβεζα .
Επιπλέον μαζί με την αίτηση θα πρέπει να προσκομίστε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Δικαιολογητικά που θα πρέπει να κατατεθούν μαζί με την αίτηση:
1. Έγγραφο από όπου θα προκύπτει η απασχόλησή σας
• βεβαίωση του εργοδότη όπου εργάζεστε στην οποία θα αναγράφεται και η θέση απασχόλησής σας ή αναλυτική κατάσταση ενσήμωνεάν είστε εργαζόμενος ή εποχιακά εργαζόμενος
• Αντίγραφο της έναρξης επιτηδεύματος ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο εάν είστε αυτοαπασχολούμενος
2. [Επικυρωμένο]* Φωτοαντίγραφο του απολυτήριου Λυκείου/Γυμνασίου

3. [Επικυρωμένο]* φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
4. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
* Κατά τη φάση της αίτησης προσκομίζεται απλό φωτοαντίγραφο. Θα προσκομισθεί το επικυρωμένο φωτοαντίγραφο εφόσον ο/η υποψήφιος/α επιλεγεί ως τακτικός/η εκπαιδευόμενος/η.
Πληροφορίες για συμμετοχή δίνονται από το ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ Ηπείρου, Μακρυόλουτσα, Πρέβεζα και στο τηλ. επικοινωνίας 2682026969, ώρες επικοινωνίας 9.00 πμ -15.00 μμ.

Πληροφορίες για συμμετοχή δίνονται από το ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ Ηπείρου, Μακρυόλουτσα, Πρέβεζα και στο τηλ. επικοινωνίας 2682026969, ώρες επικοινωνίας 9.00 πμ -15.00 μμ.

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.