ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΕΚ, ΕΠΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛ

1 December 2014

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΕΚ, ΕΠΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛ

ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ ως συντονιστής φορέας της κοινοπραξίας των οργανώσεων-δομών των κοινωνικών εταίρων ΙΝΕ & ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, ΙΜΕ & ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ΚΑΕΛΕ & ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ, Στέγη Ελληνικής Βιομηχανίας ΣΕΒ, ΙΝΣΕΤΕ και της ΕΕΔΕ προβαίνει σε ανακοίνωση στο πλαίσιο της Πράξης «Εξειδικευμένη παρέμβαση για τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας των αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ» -που εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους- και σας ενημερώνει για την πλήρη εξέλιξη των προπαρασκευαστικών διαδικασιών και την άμεσα επερχόμενη έναρξη της φάσης υλοποίησης.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Ως αντικείμενο της Πράξης ορίζεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης σε 7.000 αποφοίτους των ΙΕΚ, των ΕΠΑΣ και των ΕΠΑΛ ηλικίας έως 29 ετών -σύμφωνα και με την ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (Youth Employment Initiative – ΥΕΙ )-  με συνδυασμό και αλυσιδωτή διάταξη:
  • 80 ωρών θεωρητικών μαθημάτων με στόχο την αναβάθμιση των οριζόντιων δεξιοτήτων καθώς και την ανάπτυξη επαγγελματικής ετοιμότητας.
  • Απόκτησης Επαγγελματικής Εμπειρίας σε επιχειρήσεις διάρκειας 6 μηνών.
Διευκρινίζεται ότι το θεωρητικό μέρος υλοποιείται αποκλειστικά στις 8 ανωτέρω αναφερόμενες περιφέρειες ενώ η απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας δύναται να πραγματοποιηθεί σε όλη την ελληνική επικράτεια με την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης του εκπαιδευόμενου.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Δυνητικά δικαιούχοι υποτροφιών είναι οι απόφοιτοι: α) Επαγγελματικών Λυκείων – ΕΠΑΛ του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων, β) Επαγγελματικών Σχολών – ΕΠΑΣ του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων, γ) Δημοσίων και Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που είτε διαθέτουν Κρατική Βεβαίωση Πιστοποίησης είτε Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης που i) δεν έχουν συμπληρώσει το 29ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής και ii) είναι δημότες των 8 «Περιφερειών Σύγκλισης» (ήτοι Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Πελοπόννησος, Κρήτη, Ιόνια Νησιά και Βόρειο Αιγαίο) Οι δικαιούχοι υποτροφιών θα μοριοδοτηθούν με βάση συγκεκριμένα εκπαιδευτικά, κοινωνικά, ηλικιακά και εισοδηματικά κριτήρια (π.χ. εκπαιδευτική επίδοση, χρόνος ανεργίας, ηλικία, φορολογητέο εισόδημα κ.λπ.) σύμφωνα με σχετική ΚΥΑ που θα εκδοθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.   Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.diasindesi.gr νέα καταληκτική ημερομηνία 9/2/2015
  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία

Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.diasindesi.gr νέα καταληκτική ημερομηνία 9/2/2015

Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να επικοινωνείτε με το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ -2ο χλμ Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας Τ.Κ 48100 Τηλ: 26820-26969

Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.diasindesi.gr νέα καταληκτική ημερομηνία 9/2/2015

Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να επικοινωνείτε με το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ -2ο χλμ Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας Τ.Κ 48100 Τηλ: 26820-26969

Η υποβολή των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί στην ΕΕΔΕ. Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων και στην περίπτωση που είστε επιλεχθείς, θα πρέπει να αποστείλετε εντός 10 ημερών (επι ποινή αποκλεισμού) στην ΕΕΔΕ (Λεωφ. Ιωνίας 200 & Ιακωβάτων 61, Τ.Κ. 111 44, Αθήνα) τα απαραίτητα δικαιολογητικά με την ένδειξη «Δικαιολογητικά για την πράξη Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας Ι.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ. και ΕΠΑ.Λ.»

Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να επικοινωνείτε με το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ -2ο χλμ Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας Τ.Κ 48100 Τηλ: 26820-26969

Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.diasindesi.gr νέα καταληκτική ημερομηνία 9/2/2015

Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να επικοινωνείτε με το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ -2ο χλμ Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας Τ.Κ 48100 Τηλ: 26820-26969

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.

Ετικέτες: